آخرین مطالب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و ورزشی را در پایگاه خبری صفحه فردا دنبال کنید.

اوقات شرعی قم در ماه رمضان ۱۴۴۵ در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

اوقات شرعی قم و اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۴۵ در شهر قم ، اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ قم ، اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب آفتاب، اذان مغرب، نیمه شب شرعی رمضان ۱۴۰۲ در قم از نظرتان می گذرد.

جدول اوقات شرعی قم در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ در سال ۱۴۰۲ (زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت قم ) منتشر شد. ماه رمضان ۱۴۴۵ از سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ شروع و روز پایانی آن ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ است.

اوقات شرعی رمضان ۱۴۰۲ در قم

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢ ٠۴:۵٨:۴٢ ٠۶:٢٠:۵٢ ١٢:١۶:٠۶ ١٨:١١:۵٢ ١٨:٢٩:۴٣ ٢٣:٣۴:٣۵
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣ ٠۴:۵٧:١٩ ٠۶:١٩:٣١ ١٢:١۵:۵٠ ١٨:١٢:۴٢ ١٨:٣٠:٣٢ ٢٣:٣۴:١٨
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢۴ ٠۴:۵۵:۵۴ ٠۶:١٨:٠٩ ١٢:١۵:٣٣ ١٨:١٣:٣١ ١٨:٣١:٢١ ٢٣:٣۴:٠٠
٠۴ رمضان | ٠٢/١٢/٢۵ ٠۴:۵۴:٢٩ ٠۶:١۶:۴٧ ١٢:١۵:١٧ ١٨:١۴:١٩ ١٨:٣٢:١٠ ٢٣:٣٣:۴١
٠۵ رمضان | ٠٢/١٢/٢۶ ٠۴:۵٣:٠٣ ٠۶:١۵:٢۴ ١٢:١۵:٠٠ ١٨:١۵:٠٨ ١٨:٣٢:۵٨ ٢٣:٣٣:٢٣
٠۶ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧ ٠۴:۵١:٣٧ ٠۶:١۴:٠١ ١٢:١۴:۴٢ ١٨:١۵:۵۶ ١٨:٣٣:۴٧ ٢٣:٣٣:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨ ٠۴:۵٠:١٠ ٠۶:١٢:٣٨ ١٢:١۴:٢۵ ١٨:١۶:۴۴ ١٨:٣۴:٣۵ ٢٣:٣٢:۴۴
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩ ٠۴:۴٨:۴٣ ٠۶:١١:١۵ ١٢:١۴:٠٧ ١٨:١٧:٣٢ ١٨:٣۵:٢٣ ٢٣:٣٢:٢۴
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١ ٠۴:۴٧:١۵ ٠۶:٠٩:۵٢ ١٢:١٣:۵٠ ١٨:١٨:٢٠ ١٨:٣۶:١١ ٢٣:٣٢:٠٣
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢ ٠۴:۴۵:۴۶ ٠۶:٠٨:٢٩ ١٢:١٣:٣٢ ١٨:١٩:٠٨ ١٨:٣۶:۵٩ ٢٣:٣١:۴٣
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣ ٠۴:۴۴:١٨ ٠۶:٠٧:٠۵ ١٢:١٣:١۴ ١٨:١٩:۵۵ ١٨:٣٧:۴٧ ٢٣:٣١:٢٢
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠۴ ٠۴:۴٢:۴٨ ٠۶:٠۵:۴٢ ١٢:١٢:۵۶ ١٨:٢٠:۴٣ ١٨:٣٨:٣۵ ٢٣:٣١:٠١
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠۵ ٠۴:۴١:١٨ ٠۶:٠۴:١٩ ١٢:١٢:٣٧ ١٨:٢١:٣٠ ١٨:٣٩:٢٣ ٢٣:٣٠:٣٩
١۴ رمضان | ٠٣/٠١/٠۶ ٠۴:٣٩:۴٨ ٠۶:٠٢:۵۵ ١٢:١٢:١٩ ١٨:٢٢:١٧ ١٨:۴٠:١١ ٢٣:٣٠:١٧
١۵ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧ ٠۴:٣٨:١٨ ٠۶:٠١:٣٢ ١٢:١٢:٠١ ١٨:٢٣:٠۴ ١٨:۴٠:۵٩ ٢٣:٢٩:۵۶
١۶ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨ ٠۴:٣۶:۴٧ ٠۶:٠٠:٠٨ ١٢:١١:۴٣ ١٨:٢٣:۵١ ١٨:۴١:۴۶ ٢٣:٢٩:٣۴
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩ ٠۴:٣۵:١۶ ٠۵:۵٨:۴۵ ١٢:١١:٢۵ ١٨:٢۴:٣٨ ١٨:۴٢:٣۴ ٢٣:٢٩:١١
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠ ٠۴:٣٣:۴۵ ٠۵:۵٧:٢٢ ١٢:١١:٠٧ ١٨:٢۵:٢۵ ١٨:۴٣:٢٢ ٢٣:٢٨:۴٩
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١ ٠۴:٣٢:١٣ ٠۵:۵۵:۵٩ ١٢:١٠:۴٩ ١٨:٢۶:١٢ ١٨:۴۴:١٠ ٢٣:٢٨:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢ ٠۴:٣٠:۴١ ٠۵:۵۴:٣۶ ١٢:١٠:٣١ ١٨:٢۶:۵٩ ١٨:۴۴:۵٨ ٢٣:٢٨:٠۴
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣ ٠۴:٢٩:٠٩ ٠۵:۵٣:١۴ ١٢:١٠:١٣ ١٨:٢٧:۴۶ ١٨:۴۵:۴۶ ٢٣:٢٧:۴٢
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١۴ ٠۴:٢٧:٣٧ ٠۵:۵١:۵٢ ١٢:٠٩:۵۵ ١٨:٢٨:٣٣ ١٨:۴۶:٣۵ ٢٣:٢٧:١٩
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١۵ ٠۴:٢۶:٠۵ ٠۵:۵٠:٣٠ ١٢:٠٩:٣٨ ١٨:٢٩:٢٠ ١٨:۴٧:٢٣ ٢٣:٢۶:۵۶
٢۴ رمضان | ٠٣/٠١/١۶ ٠۴:٢۴:٣٣ ٠۵:۴٩:٠٨ ١٢:٠٩:٢٠ ١٨:٣٠:٠٧ ١٨:۴٨:١١ ٢٣:٢۶:٣۴
٢۵ رمضان | ٠٣/٠١/١٧ ٠۴:٢٣:٠١ ٠۵:۴٧:۴٧ ١٢:٠٩:٠٣ ١٨:٣٠:۵۴ ١٨:۴٩:٠٠ ٢٣:٢۶:١١
٢۶ رمضان | ٠٣/٠١/١٨ ٠۴:٢١:٢٨ ٠۵:۴۶:٢۶ ١٢:٠٨:۴۶ ١٨:٣١:۴١ ١٨:۴٩:۴٨ ٢٣:٢۵:۴٨
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩ ٠۴:١٩:۵۶ ٠۵:۴۵:٠۵ ١٢:٠٨:٣٠ ١٨:٣٢:٢٨ ١٨:۵٠:٣٧ ٢٣:٢۵:٢۶
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠ ٠۴:١٨:٢۴ ٠۵:۴٣:۴۵ ١٢:٠٨:١٣ ١٨:٣٣:١۵ ١٨:۵١:٢۶ ٢٣:٢۵:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١ ٠۴:١۶:۵٢ ٠۵:۴٢:٢۵ ١٢:٠٧:۵٧ ١٨:٣۴:٠٢ ١٨:۵٢:١۵ ٢٣:٢۴:۴١
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢ ٠۴:١۵:٢٠ ٠۵:۴١:٠۶ ١٢:٠٧:۴١ ١٨:٣۴:۵٠ ١٨:۵٣:٠۴ ٢٣:٢۴:١٩

 

مطالب مرتبط
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.